Wizja, misja i cele firmy  

Data publikacji: 23-01-2012, Tagowanie: informacje, znaczenie marketingu, konsument

Strategia danej firmy obejmuje wizję oraz jej cele. Wizja jest najbardziej ogólnym przejawem działalności firmy. Określa kierunek, w jakim organizacja podąża na podstawie logicznych założeń, które mają dla firmy wymierny sens. W treści wizji zazwyczaj pojawia się element inspiracyjny. Wizja jest określeniem tego, do czego dane przedsiębiorstwo zmierza. Zawiera się ją w krótkim zdaniu. Wizja często mylona jest z misją. Misja nie jest tym, do czego się dąży w sensie ogólnym, lecz bardziej skonkretyzowanym elementem, którego osiągnięcie jest niezwykle ważne. Najbardziej konkretną treść zwierają cele, które każda firma wyznacza sobie do realizacji. Określenie celu ma przynieść konkretny wynik. Cele firmy pozwalają na takie działania, które prowadzą do zrealizowania wizji. W zależności od branży firmy stawiają sobie różne cele do wypełnienia. Jednak część z nich jest niezmienna lub często powtarzalna. Poniżej przedstawiam najczęściej wytyczane cele. Podstawowym celem każdej działalności jest wypracowanie zysków. W założeniach dąży się do osiągnięcia możliwie największego w długim okresie czasu. To, w jaki sposób firma zdefiniuje długi okres czasu zależy od niej samej. Wiąże się to z planowaniem strategicznym i wyznaczaniem kolejnych kroków działalności. Może to być okres pięciu, dziesięciu lub nawet dwudziestu lat. Istotną kwestią jest utrzymanie przychodu ze sprzedaży. Firma może prowadzić działania mające na celu utrzymanie dotychczasowego poziomu lub jego wzrost. Jednym z celów, do których firma dąży jest udział w rynku, który również może utrzymywać na stałym poziomie, o ile jest satysfakcjonujący lub starać się o jego zwiększenie. Udział w rynku określa się wartościami matematycznymi. Jest to stosunek przychodów ze sprzedaży danej w firmy do przychodów ze sprzedaży wszystkich firm działających w tej samej branży.