Archiwum tagu: znaczenie marketingu

Wizja, misja i cele firmy  

Data publikacji: 23-01-2012, Tagowanie: informacje, znaczenie marketingu, konsument

Strategia danej firmy obejmuje wizję oraz jej cele. Wizja jest najbardziej ogólnym przejawem działalności firmy. Określa kierunek, w jakim organizacja podąża na podstawie logicznych założeń, które mają dla firmy wymierny sens. W treści wizji zazwyczaj pojawia się element inspiracyjny. Wizja jest określeniem tego, do czego dane przedsiębiorstwo zmierza. Zawiera się ją w krótkim zdaniu. Wizja często mylona jest z misją. Misja nie jest tym, do czego się dąży w sensie ogólnym, lecz bardziej skonkretyzowanym elementem, którego osiągnięcie jest niezwykle ważne. Najbardziej konkretną treść zwierają cele, które każda firma wyznacza sobie do realizacji. Określenie celu ma przynieść konkretny wynik. Cele firmy pozwalają na takie działania, które prowadzą do zrealizowania wizji. W zależności od branży firmy stawiają sobie różne cele do wypełnienia. Jednak część z nich jest niezmienna lub często powtarzalna. Poniżej przedstawiam najczęściej wytyczane cele. Podstawowym celem każdej działalności jest wypracowanie zysków. W założeniach dąży się do osiągnięcia możliwie największego w długim okresie czasu. To, w jaki sposób firma zdefiniuje długi okres czasu zależy od niej samej. Wiąże się to z planowaniem strategicznym i wyznaczaniem kolejnych kroków działalności. Może to być okres pięciu, dziesięciu lub nawet dwudziestu lat. Istotną kwestią jest utrzymanie przychodu ze sprzedaży. Firma może prowadzić działania mające na celu utrzymanie dotychczasowego poziomu lub jego wzrost. Jednym z celów, do których firma dąży jest udział w rynku, który również może utrzymywać na stałym poziomie, o ile jest satysfakcjonujący lub starać się o jego zwiększenie. Udział w rynku określa się wartościami matematycznymi. Jest to stosunek przychodów ze sprzedaży danej w firmy do przychodów ze sprzedaży wszystkich firm działających w tej samej branży.

Plan marketingowy  

Data publikacji: 25-01-2012, Tagowanie: informacje, znaczenie marketingu, konsument

Aby działania marketingowe były wdrażane we właściwy sposób musi istnieć jakiś plan marketingowy. Przyjmuje się, że plany marketingowe powinny być opracowywane na pięć najbliższych lat. U ich podstaw leży opracowanie marketingu mix, a także zaplanowanie budżetu. Plan budżetowy jest bardzo istotną kwestią w planowaniu marketingowym, ponieważ bez niego nie określimy, ile nasze plany będą kosztować i na ile w rzeczywistości nasz budżet pozwala nam na inwestycje. Dlatego opracowując kolejne punkty marketingu mix miejmy cały czas na względzie nasze możliwości finansowe. Kolejno opracowujemy strategię produktu, cenową, dotyczącą promocji oraz dystrybucji. Tworząc strategię produktu musimy dokładnie określić co chcemy zaoferować konsumentowi. Wymieniamy cechy danego produktu i zastanawiamy się nad opakowaniem. Nie bez znaczenia jest marka produktu. Czasem firmy produkują coś pod własną marką lub tworzą nową markę. Na przykład produkty spożywcze są czasem produkowane przez jedną firmę, ale sprzedają je i sygnują takie hipermarkety jak np. Tesco lub Carrefour. Nie mniej ważna jest kwestia obsługi oraz gwarancji. Ustalając poziom ceny danego produktu sprawdzamy, ile kosztują produkty podobnego typu wytwarzane przez innych producentów. Porównujemy produkt również pod względem jakościowym. Pamiętajmy, że cena ma być przystępna dla wybranej grupy docelowej konsumentów. Kolejną ważną częścią marketingu mix jest ustalenie strategii promocji. Zastanawiamy się, czy w grę wchodzi reklama telewizyjna, radiowa lub zamieszczana w Internecie. Może warto zorganizować pokazy lub degustację w centrach handlowych. Szukamy najlepszych rozwiązań dostosowanych do naszych możliwości budżetowych. Na samy końcu obmyślamy strategię dystrybucji. Do realizacji planu marketingowego potrzebne są nie tylko pieniądze, ale również czas, który pozwoli na wdrożenie tego planu.

Zasady pisania planu marketingowego  

Data publikacji: 25-01-2012, Tagowanie: informacje, znaczenie marketingu, konsument

Plan marketingowy jest tak istotnym dokumentem, że powinniśmy zadbać o jego właściwą estetykę i przejrzystość. Chodzi o to, żeby każdy, kto jest do tego upoważniony mógł w każdej chwili zaglądnąć do tego dokumentu i bez problemu odnaleźć interesujące go punkty. Plan marketingowy powinien cechować profesjonalny i prosty styl pisania. Zrezygnujmy ze zdań wielozłożeniowych na rzecz kilku zdań prostych. Wszelkie terminy biznesowe powinny być użyte we właściwy sposób. Jeśli nie jesteśmy pewni jakiegoś sformułowania spytajmy się o nie kolegów lub poszukajmy jego definicji. W poprawnej polszczyźnie nie powinny się pojawiać słowa, które zrozumieją tylko koledzy, którzy pracują z nami w pokoju. Oznacza to, że nie posługujemy się żargonem. W tekście używajmy czasu teraźniejszego oraz przyszłego. Unikajmy stosowania strony biernej. Każda z omawianych kwestii musi być szczegółowo opisana. Koncentrujemy się na drobiazgach a nie na ogólnikach. Ważne jest zaprezentowanie istoty danego problemu. W planie marketingowym zawsze pojawiają się różne prognozy dotyczące m.in. przewidywanej wielkości sprzedaży i zysków. W takich sytuacjach obowiązkowe jest przedstawienie sytuacji operując liczbami. Wszelkie wartości możemy przedstawiać w dowolny sposób np. w tabelach lub na wykresach. Wymagają one jedna również opisu słownego. Kolejne zagadnienia powinny być wypunktowane, najlepiej prostymi czarnymi kropkami. Dzięki temu dużo łatwiej odnaleźć interesujący nas fragment. Rozdziały powinny być ponumerowane. Wszystkie rozdziały przedstawiamy na jednym poziomie, tzn. rozdziały główne numerujemy kolejno 1, 2, 3 itd., a podrozdziały 1.1, 1.2 itd.. Jeśli te podrozdziały dzielą się jeszcze na mniejsze części to również je numerujemy wg schematu 1.1.1, 1.1.2 itd.. Struktura planu stanie się dzięki takiemu zabiegowi o wiele bardziej przejrzysta.

Otoczenie marketingowe  

Data publikacji: 25-01-2012, Tagowanie: informacje, znaczenie marketingu, konsument

Otoczenie marketingowe jest czymś, na co firma nie wpływu. Dlatego trzeba dokładnie wiedzieć, co się na nie składa i jakie obecnie panują tendencje. Otoczenie marketingowe musi być poddawane nieustannej obserwacji. W dużej mierze od niego zależą działania firmy. Inne decyzje podejmuje się np. podczas wzrostu gospodarczego, a inne podczas kryzysu. Na otoczenie marketingowe składa się pięć głównych czynników, są to czynniki: społeczne, ekonomiczne, technologiczne, konkurencyjne oraz regulacyjne. Pod pojęciem czynników społecznych rozumiemy cechy specyficzne dla danej populacji, je postawy oraz przyjęty system wartości. Istotną rolę odrywa tu demografia. Struktura wiekowa ludności może się zmieniać. Zwiększa się liczba rodziców samotnie wychowujących dzieci itp.. Ma to istotny wpływ na wybór docelowej grupy nabywców. Nie mniejszy wpływ na trendy rynkowe mają zmiany kulturowe. Pod wpływem rozwoju cywilizacji, a także coraz większych migracji ludności całego świata zmieniają się systemy wartości i powstają nowe subkultury. Na kształtowanie się rynku ma również wpływ poziom wykształcenia ludności. Jako czynniki ekonomiczne bierzemy pod uwagę funkcjonowanie gospodarki krajowej i światowej, a co za tym idzie kształtowanie się kosztów prowadzenia działalności, a także koszty związane z gospodarstwem domowym. Jeśli utrzymanie domu wzrośnie, a pensje nie wówczas konsumenci będą rezygnować z niektórych rzeczy, na które do tej pory mogli sobie pozwolić. Technologia jest dziedziną rozwijającą się bardzo dynamicznie. Koszty nowoczesnych urządzeń w krótkim okresie czasu stają się stosunkowo niskie. W otoczeniu marketingowym działa również wielu konkurentów, których poczynania musimy uważnie śledzić, aby móc wyprzedzić ich kolejny ruch. Na działalność ekonomiczną mają wpływ regulacje prawne, których zadaniem jest ochrona przedsiębiorców oraz konsumentów.